“Issued and outstanding share capital”

“issued and outstanding share capital” – בואו נדבר על זה.
ביטוי שגור בתקנון ובהסכמי מכר מניות, אבל מה הוא אומר בכלל?
כמעט תמיד אני רואה שמתרגמים אותו “הון מניות מונפק ונפרע”. אבל למה נפרע? נפרע זה דבר ששולמה עבורו התמורה. מה הקשר?
אז אחרי התקנון האלף (בערך), יצאתי לחקור, והתשובה היא שאין קשר.
מבלי להיכנס לדקויות, בארה”ב מניות שהן Outstanding הן מניות שהונפקו לבעלי מניות, בניגוד למניות שהחברה קנתה (רכישה עצמית). בעברית, עד כמה שהצלחתי לברר, אין לנו ביטוי מתאים לזה בפרקטיקה. מה כן יש לנו?
1. האקדמיה העברית מכנה זאת במילון הבנקאות “הון מניות פעילות [מונפק בניכוי מניות רדומות]”. אבל כמו עוד כמה מילים של האקדמיה, לא תראו את זה בשום מקום אחר.
2. בפס”ד ע”א 5340/10 הדירקטור מרק אבו נ. עו”ד גיא נוף נקבע שאלו “מניות העומדות למסחר”. אבל גם בביטוי הזה לא משתמשים.
3. ויקיפדיה טוען שמדובר על “הון עומד”. עוד ביטוי ללא שימוש, ובכל מקרה בעייתי להסתמך על ויקיפדיה בתרגומים.
3. אתר “מעות” תומך ב”הון נפרע” עבור outstanding וגם עבור paid-up. באופן משעשע, אם מחפשים את המונח בעברית “מניה בידי הציבור” מגיעים לביטוי outstanding stock…
אז מה למדנו?
למדנו שיש מקורות שצריך להתייחס אליהם בזהירות, כמו ויקיפדיה ומעות.
ולמדנו גם שלפעמים אין תשובה נכונה, או שהיא תלויה בהקשר. לתרגם “מונפק ונפרע” זה לא נכון מילולית כי המניות לא בהכרח נפרעות. מצד שני, זה ביטוי כל כך שגור שיש אפשרות שהוא “הפך” לנכון. מצד שלישי, בעייתי להכניס בתרגום מונח שאף עורך דין לא מכיר. מצד רביעי, צריך להתחשב גם במשמעות של הביטוי בפועל כשמדובר על חברה ישראלית.
ומה דעתכם?